Wróć do listy

REKRUTACJA 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, i 2245).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Pułtusk wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pułtusk urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Pułtusk mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z harmonogramem:
Od dnia Do dnia Etap rekrutacji/czynnosć rodzica/prawnego opiekuna.
1 marca 5 marca Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.
9 marca   Przedstawienie oferty przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
10 marca 6 kwietnia Złożenie podpisanego wnosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
7 kwietnia 9 kwietnia Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
12 kwietnia   Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13 kwietnia 16 kwietnia Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
19 kwietnia   Opublikowanie list dzieci przyjętych           i nieprzyjetych.


                     Postępowanie uzupełniające

21 maja   Przedstawienie oferty przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
24 maja 9 czerwca Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
10 czerwca 15 czerwca Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
16 czerwca   Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
17 czerwca
21
czerwca
 
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/ punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
22 czerwca   Opublikowanie list dzieci przyjętych            i nieprzyjętych
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.
W terminie 5 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objecie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji do 6 kwietnia 2021 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
2. 
Zestaw oświadczeń.
3
Oświadczenie RODO.